Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa truất quyền đại biểu Quốc hội của những đại biểu trốn nhiệm vụ kháng chiến

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa truất quyền đại biểu Quốc hội của những đại biểu trốn nhiệm vụ kháng chiến  (1953) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 4 tháng 12 năm 1953.

Trong 7 năm toàn quốc kháng chiến, có một số nhỏ đại biểu đã bỏ hàng ngũ kháng chiến, cam tâm làm tay sai cho giặc, phản lại quyền lợi của dân tộc; một số nhỏ khác là địa chủ phản động, cường hào gian ác, đã phạm nhiều tội ác đối với Tổ quốc, đối với kháng chiến, đối với nhân dân.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, họp khoá thứ III, trong phiên họp ngày mồng 4 tháng 12 năm 1953 tuyên bố những người ấy không xứng đáng với sự uỷ nhiệm của quốc dân nữa.

Quốc hội quyết nghị chuẩn y những nghị quyết của Ban Thường trực Quốc hội đã tước quyền bất khả xâm phạm của những đại biểu ấy và cho phép toà án tuỳ tội trạng của họ mà xét xử và trừng trị.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày mồng 4 tháng 12 năm 1953.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".