Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo chính trị của Chính phủ 1970

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo chính trị của Chính phủ 1970  (1970) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 5 tháng 6 năm 1970.

Sau khi thảo luận báo cáo chính trị của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí tán thành các chủ trương, chính sách của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà về chống Mỹ, cứu nước, về xây dựng chủ nghĩa xã hội và về công tác đối ngoại, như đã trình bày trong báo cáo chính trị của Thủ tướng Chính phủ.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".