Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ  (1964) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 3 tháng 7 năm 1964.

Sau khi thảo luận về bản báo cáo của Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1- Quốc hội nhất trí tán thành sự đánh giá của Chính phủ về tình hình các địa phương trong mấy năm qua, nêu rõ những biến đổi to lớn trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội của miền Bắc nước ta.

Mấy năm nay, chủ yếu nhờ cuộc vận động hợp tác hoá và công tác thuỷ lợi, nông nghiệp miền Bắc nước ta phát triển theo phương hướng sản xuất mới, đời sống của nông dân lao động so với trước đã được cải thiện một cách rõ rệt.

Công nghiệp và xây dựng cơ bản cũng thu được những thành tích to lớn, dẫn đến sự hình thành các khu công nghiệp có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân. Đời sống của công nhân và nhân dân thành thị cũng được cải thiện thêm một bước.

Nền kinh tế của ta có những khả năng tiềm tàng to lớn thể hiện ở tình hình của các vùng khác nhau: đồng bằng, trung du, miền núi, miền biển. Nhiệm vụ của nhân dân ta và Nhà nước ta là phải ra sức phát huy những khả năng đó để làm cho nước ta mau giầu mạnh.

2- Quốc hội nhất trí tán thành sự đánh giá của Chính phủ về những cố gắng mới và những thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm 1964, đặc biệt là thắng lợi về nông nghiệp trong vụ Đông - Xuân mới đây.

Để phát huy thắng lợi đã giành được và khắc phục những chỗ còn non kém trong nền kinh tế quốc dân, những thiếu sót trong sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện cũng như trong công tác quản lý kinh tế, tài chính, cần tăng cường sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của trung ương trên cơ sở phát huy dân chủ đối với địa phương; đồng thời, đẩy mạnh công tác tư tưởng, chống những lệch lạc như hữu khuynh, tiêu cực, bảo thủ, tự mãn v. V... Cần xem trọng việc tổng kết công tác quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước của ta, để từ đó mà nhìn rõ những vấn đề của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta.

3- Quốc hội hoàn toàn nhất trí với nhận định của Chính phủ về tình hình miền Nam Việt Nam và tình hình Đông Nam á hiện đang trở nên rất nghiêm trọng do chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ gây ra.

Quốc hội cực lực lên án đế quốc Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự, đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam và tăng cường hoạt động phá hoại đối với miền Bắc nước ta.

Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh những thắng lợi ngày càng to lớn của đồng bào miền Nam, nhiệt liệt biểu dương lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất của đồng bào miền Nam anh hùng.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Quốc hội chân thành cảm ơn nhân dân và Chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhân dân và Chính phủ các nước khác trên thế giới, kể cả nhân dân Mỹ, đã và đang tích cực ủng hộ phong trào yêu nước của đồng bào miền Nam nước ta.

Quốc hội hoàn toàn tán thành những chủ trương hợp tình, hợp lý mà Hồ Chủ tịch và Chính phủ đã đề ra nhằm giải quyết vấn đề miền Nam Việt Nam, ra sức ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam ruột thịt và tin tưởng sắt đá rằng mặc dù còn phải trải quả nhiều hy sinh, gian khổ, đồng bào miền Nam ta nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất.

Quốc hội tán thành lập trường và thái độ đúng đắn của Chính phủ đối với tình hình Đông Nam á. Quốc hội kiên quyết ủng hộ chính sách hoà bình trung lập của Vương quốc Lào, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Lào và các lực lượng yêu nước Lào chống bọn đế quốc can thiệp Mỹ và phái thân Mỹ. Quốc hội kiên quyết ủng hộ lập trường của Chính phủ vương quốc Căm-pu-chia đang đấu tranh để giữ vững độc lập dân tộc, hoà bình trung lập và toàn vẹn lãnh thổ của Căm-pu-chia. Quốc hội kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân In-đô-nê-xi-a chống chính sách của bọn đế quốc thành lập "Liên bang Đại Mã-lai" hòng củng cố chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam á và uy hiếp nền độc lập của In-đô-nê-xi-a.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

4- Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào ta hãy tăng cường đoàn kết, bồi dưỡng chí khí chiến đấu và nâng cao tinh thần cảnh giác, phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng, tác phong cần cù và giản dị, phát huy tinh thần tự lực cánh sinh ra sức khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với ý thức "mỗi người làm việc bằng hai để đến đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt"; kết hợp với cuộc vận động "cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc" và cuộc vận động "ba xây ba chống" để hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1964 và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất; kiên quyết đập tan mọi âm mưu và hoạt động khiêu khích, phá hoại của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đối với miền Bắc; sẵn sàng đánh bại chúng nếu chúng liều lĩnh xâm phạm nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Đồng bào ta hãy dũng cảm tiến lên giành những thắng lợi ngày càng to lớn hơn trong sự nghiệp phát triển kinh tế và văn hoá, xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, ra sức củng cố miền Bắc và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của đồng bào miền Nam, tiến tới thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa và ủng hộ cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội của nhân dân toàn thế giới.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng lao động Việt Nam đứng đầu là Hồ Chủ tịch, nhân dân ta nhất định sẽ xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 3 tháng 7 năm 1964.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".