Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về công tác cải cách ruộng đất

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về công tác cải cách ruộng đất  (1957) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong buổi họp đêm 18 tháng 1 năm 1957.

Sau khi nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện công tác cải cách ruộng đất,

QUYẾT NGHỊ:

1- Hiện nay cuộc vận động cải cách ruộng đất căn bản làm xong ở miền Bắc, nhiệm vụ phản phong ở miền Bắc đã căn bản hoàn thành.

Ở miền Bắc, giai cấp địa chủ căn bản đã bị đánh đổ, chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất đã bị xoá bỏ, nông dân đã làm chủ nông thôn; nguyện vọng lâu đời của nông dân là “người cày có ruộng” đã thực hiện; trình độ giác ngộ giai cấp của nông dân lao động đã được nâng cao một phần; sức sản xuất ở nông thôn đã được giải phóng; quan hệ sản xuất ở nông thôn đã đổi mới, nhờ đó sản xuất nông nghiệp bước đầu được đẩy mạnh, đời sống nông dân bước đầu được cải thiện, mở đường cho việc phát triển công thương nghiệp và phát triển văn hoá của nước nhà.

Đó là kết quả của cuộc đấu tranh gian khổ, bền bỉ và anh dũng của nhân dân, của nông dân ta, kết quả của cuộc cách mạng phản đế và cách mạng phản phong, kết quả của chế độ dân chủ nhân dân của ta ở miền Bắc. Những kết quả đó chứng tỏ rằng đường lối chung của ta, luật cải cách ruộng đất và các chính sách bổ sung mà Quốc hội đã thông qua căn bản là chính xác.

Nhưng cuộc vận động giảm tô và cải cách ruộng đất, nhất là trong đợt 7 và 8 giảm tô, đợt 4 và 5 cải cách ruộng đất, đã phạm nhiều sai lầm. Đó là những sai lầm nghiêm trọng, trái với một số điều đã ghi trong luật cải cách ruộng đất mà Quốc hội đã thông qua, trái với chế độ pháp trị dân chủ của Nhà nước, với chính sách của Mặt trận Tổ quốc.

Những sai lầm đó không những đã hạn chế những thành tích đã thu được, mà còn gây cho ta nhiều khó khăn và những hậu quả không tốt.

Trước những sai lầm nghiêm trọng nói trên, Chính phủ đã nhận trách nhiệm của mình và nghiêm chỉnh tự phê bình trước Quốc hội.

Quốc hội đồng ý với sự tự phê bình của Chính phủ và việc thi hành kỷ luật đối với những người có trách nhiệm.

2- Sau khi phát hiện sai lầm, Chính phủ đã đề ra những biện pháp sửa chữa sai lầm một cách kiên quyết, khẩn trương và thận trọng, nhằm đoàn kết cán bộ, đoàn kết toàn dân, ổn định nông thôn, đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành tốt cải cách ruộng đất.

Quốc hội nhận rằng những phương châm chính sách sửa sai của Chính phủ là đúng và những bước đầu của công tác sửa sai đã đưa lại kết quả tương đối tốt. Đó là do toàn thể đồng bào và cán bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết phấn đấu, tích cực chấp hành các chính sách của Đảng và Chính phủ, làm cho công tác sửa sai, tuy rất phức tạp đã bước đầu có kết quả, tình hình nông thôn bước đầu được ổn định.

3- Để hoàn thành tốt công tác sửa sai, Quốc hội nhận rằng Chính phủ cần tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo công tác sửa sai.

Cần kịp thời bổ sung thêm một số chính sách cụ thể về sửa sai đối với miền biển, miền núi, đối với một số các nông trường và xí nghiệp, đối với gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình quân nhân và cán bộ, đối với thương binh và bộ đội phục viên và đối với các vùng đồng bào tôn giáo.

Cần chú trọng giáo dục cho cán bộ về việc nắm vững đường lối chung của Đảng và Chính phủ ở nông thôn; dựa hẳn vào bần cố nông, đoàn kết chặt chẽ với trung nông, liên hiệp với phú nông, ngăn ngừa địa chủ ngóc đầu dậy, mở đường cho địa chủ lao động cải tạo thành con người mới; về tác phong đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào quần chúng để giải quyết mọi vấn đề đúng chính sách.

Cần kết hợp công tác sửa sai với các công tác khác ở nông thôn, đặc biệt là đảm bảo sản xuất vụ chiêm kịp thời vụ và đúng kế hoạch.

Cần không ngừng nâng cao cảnh giác, ngăn ngừa và kịp thời trừng trị những phần tử phản động lợi dụng khó khăn của ta để phá hoại việc sửa sai, hòng xoá bỏ thành quả của cải cách ruộng đất, chống lại lợi ích của nông dân lao động.

4- Quốc hội tin rằng đồng bào và cán bộ đoàn kết và cố gắng hơn nữa. Nhiệm vụ còn nặng, công tác còn phức tạp và khó khăn. Nhưng với truyền thống đoàn kết, tin tưởng và phấn đấu của nhân dân và cán bộ ta, nhất định chúng ta sẽ khắc phục khó khăn, phát huy thắng lợi, làm tròn nhiệm vụ, hoàn thành tốt cải cách ruộng đất, củng cố miền Bắc thêm một bước làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".