Bước tới nội dung

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về dự luật hôn nhân và gia đình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về dự luật hôn nhân và gia đình  (1959) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 27 tháng 5 năm 1959 và hết hiệu lực ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Sau khi nghe Chính phủ báo cáo về dự thảo luật hôn nhân và gia đình, sau khi nghe thuyết trình và đề nghị của Tiểu ban nghiên cứu dự luật hôn nhân và gia đình,

Nhận định rằng việc ban hành đạo luật hôn nhân và gia đình lúc này là cần thiết để thực hiện đầy đủ chế độ hôn nhân và gia đình dân chủ, tiến bộ, và xoá bỏ những tàn tích còn lại của chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến,

Nhận định rằng hôn nhân và gia đình là một vấn đề quan hệ đến nhiều mặt trong đời sống của nhân dân, cần đưa ra thảo luận rộng rãi trong nhân dân, chuẩn bị tư tưởng cho nhân dân, và chuẩn bị về mọi mặt, nhằm đảm bảo cho luật được thi hành tốt sau khi được Quốc hội thông qua,

QUYẾT NGHỊ :

Giao Chính phủ nghiêm cứu thêm dự thảo luật hôn nhân và gia đình, đưa bản dự thảo ra nhân dân thảo luận trong thời gian sắp tới và trình Quốc hội biểu quyết trong khoá họp sau.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 27 tháng 5 năm 1959.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".