Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về kế hoạch Nhà nước năm 1964

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về kế hoạch Nhà nước năm 1964  (1964) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 4 tháng 4 năm 1964.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1963 và dự án kế hoạch Nhà nước năm 1964;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và tham luận của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1- Thông qua bản kế hoạch Nhà nước năm 1964 do Chính phủ trình trước Quốc hội.

2- Giao cho Chính phủ, trong quá trình thực hiện kế hoạch Nhà nước, nghiên cứu và tuỳ điều kiện cụ thể mà áp dụng những kiến nghị của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và chú ý đến ý kiến xây dựng của các đại biểu Quốc hội.

3- Mỗi công dân, mỗi cơ quan Nhà nước đều phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đầy đủ năm nhiệm vụ lớn do Hồ Chủ tịch nêu ra tại hội nghị chính trị đặc biệt và đã được Quốc hội thông qua; trước mắt, ra sức phấn để hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1964, tạo điều kiện để hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 4 tháng 4 năm 1964.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".