Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về kết quả của Hội nghị chính trị đặc biệt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về kết quả của Hội nghị chính trị đặc biệt  (1964) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 4 tháng 4 năm 1964.

Sau khi nghe Chủ tich Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả của Hội nghị chính trị đặc biệt do Hồ Chủ tịch triệu tập căn cứ vào điều 67 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Sau khi đã thảo luận bản báo cáo của Hồ Chủ tịch tại Hội nghị chính trị đặc biệt,

QUYẾT NGHỊ :

1- Quốc hội vui mừng nhận thấy thắng lợi to lớn của Hội nghị chính trị đặc biệt họp ngày 27 và 28 tháng 3 năm 1964 tại Hà Nội, và hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo của Hồ Chủ tịch về việc đánh giá những thành tích to lớn của nhân dân cả nước ta trong 10 năm qua. Những thành tích đó đạt được là do nhân dân ta một lòng một dạ, đoàn kết chặt chẽ, lao động quên mình và đấu tranh anh dũng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng lao động Việt Nam đứng đầu là Hồ Chủ tịch, lại được các nước xã hội chủ nghĩa anh em tích cực giúp đỡ.

Quốc hội nhiệt liệt biểu dương tinh thần phấn đấu dũng cảm và những thành tích vĩ đại của nhân dân lao động miền Bắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh vì hoà bình thống nhất nước nhà, biểu thị lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng lao động Việt Nam và Hồ Chủ tịch đã và đang đưa nhân dân ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Quốc hội nhiệt liệt biểu dương tinh thần đấu tranh anh dũng của đồng bào miền Nam, nhiệt liệt hoan nghênh những thắng lợi vẻ vang của quân và dân miền Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đang giáng cho đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai những đòn mãnh liệt, quyết tự giải phóng cho mình. Đồng bào miền Nam anh hùng thật xứng đáng là "Thành đồng Tổ quốc".

Quốc hội chân thành cảm ơn sự đồng tình và ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và của nhân dân yêu chuộng hoà bình và chính nghĩa trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ, đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta đang ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh để giải phóng miền Nam và thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

2- Quốc hội nhất trí thông qua 5 nhiệm vụ mà Hồ Chủ tịch đã đề ra cho nhân dân ta trong thời gian trước mắt.

Năm nhiệm vụ đó là:

A) Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết cần đoàn kết hơn nữa. Mọi ngưòi hãy nêu cao chí khí phấn đấu, tinh thần cách mạng, không sợ gian khổ, khó khăn, phát huy ý thức làm chủ tập thể, dám nghĩ, dám làm, hăng hái vươn lên làm tròn nhiệm vụ, hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1964 và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

B) Làm tốt cuộc vận động "Cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc"; làm tốt cuộc vận động "Ba xây ba chống" trong công nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân.

Đẩy mạnh phong trào đồng bào miền xuôi lên tham gia phát triển kinh tế và văn hoá ở miền núi.

Ra sức thi đua yêu nước, phát triển tốt các tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa và các hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến.

C) Tăng cường không ngừng chính quyền nhân dân. Nghiêm chỉnh thực hiện dân chủ với nhân dân, chuyên chính với kẻ địch. Triệt để chấp hành mọi chế độ và pháp luật của Nhà nước. Tiến hành tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá III sắp tới.

Củng cố lực lượng quốc phòng, giữ gìn trật tự trị an, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi hoạt động khiêu khích và phá hoại của đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng.

D) Hết lòng hết sức ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam. Mỗi người phải hăng hái lao động và công tác, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

Đ) Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, giữ gìn và phát triển tình hữu nghị với các nước xã hội chủ nghĩa anh em; hết lòng ủng hộ phong trào giải phóng của các dân tộc; đoàn kết với giai cấp công nhân và nhân dân toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc do Mỹ cầm đầu, đấu tranh cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

3- Quốc hội kêu gọi toàn dân, toàn quân ta ở miền Bắc hãy nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng nước nhà, hăng hái hoàn thành 5 nhiệm vụ mà Hồ Chủ tịch đã đề ra. Đó là sự biểu hiện cụ thể để thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch : "Mỗi một người chúng ta phải làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt".

Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào hãy phát huy đến cao độ truyền thống anh hùng của nhân dân ta, sẵn sàng hy sinh, phấn đấu vì quyền lợi tối cao của dân tộc, đập tan mọi âm mưu đen tối của đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, thực hiện một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần bảo vệ hoà bình ở Đông Nam á và thế giới.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 4 tháng 4 năm 1964.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".