Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về nhiệm vụ kế hoạch 3 năm và kế hoạch phát triển kinh tế năm 1958

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về nhiệm vụ kế hoạch 3 năm và kế hoạch phát triển kinh tế năm 1958  (1958) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 4 năm 1958 và hết hiệu lực ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Sau khi nghe và thảo luận bản báo cáo của Chính phủ về nhiệm vụ kế hoạch 3 năm 1958 - 1960 và kế hoạch phát triển kinh tế năm 1958;

Sau khi nghe Tiểu ban kế hoạch Nhà nước thuyết trình và các đại biểu đọc tham luận;

QUYẾT NGHỊ :

1/ Quốc hội xác nhận rằng trong 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, của Chính phủ và Hồ Chủ Tịch, mặc dù có nhiều khó khăn, chúng ta đã căn bản hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ khôi phục kinh tế. Quốc hội xác nhận đường lối chính sách khôi phục kinh tế, bước đầu phát triển văn hoá của Đảng và Chính phủ trong 3 năm qua là đúng, nên đã đem lại nhiều thành tích căn bản và to lớn.

Quốc hội biểu dương tinh thần yêu nước nồng nàn và tinh thần lao động sáng tạo, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn của các tầng lớp nhân dân thuộc các dân tộc, của anh chị em lao động chân tay và trí óc, của cán bộ và quân đội, của anh chị em miền Nam tập kết ra Bắc đã góp phần xứng đáng vào công cuộc khôi phục kinh tế, bước đầu phát triển văn hoá, do đó mà bước đầu cải thiện đời sống nhân dân.

Quốc hội tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ vô tư và to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác.

2/ Quốc hội xác nhận rằng miền Bắc nước ta đã chấm dứt giai đoạn khôi phục kinh tế và chuyển vào giai đoạn phát triển kinh tế và cải tạo kinh tế theo chủ nghĩa xã hội ; bước vào kế hoạch 3 năm, mở đầu một gian đoạn mới có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

3/ Quốc hội thông qua bản kế hoạch phát triển kinh tế và văn hoá năm 1958. Trong khi thực hiện, Chính phủ cần phát huy mọi khả năng tiềm tàng để quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Quốc hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân và toàn thể cán bộ, quân đội đoàn kết sung quanh Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ Tịch, phấn khởi và tích cực lao động, ra sức thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, nâng cao năng xuất lao động, quyết tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp lên một bước, tăng cường mạnh mẽ thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, bước đầu cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh, tiếp tục phát triển văn hoá theo chủ nghĩa xã hội.

Quốc hội tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ Tịch, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 1958, đưa miền Bắc nước ta tiến dần lên chủ nghĩa xã hội vinh quang.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 4 năm 1958.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".