Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về phê chuẩn dự án ngân sách nhà nước năm 1962

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về phê chuẩn dự án ngân sách nhà nước năm 1962  (1962) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 4 năm 1962.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1961 và dự án ngân sách nhà nước năm 1962,

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và tham luận của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn bản dự án ngân sách nhà nước năm 1962 do Chính phủ trình trước Quốc hội, với:

- Tổng số thu là: 1.725 triệu đồng;

- Tống số chi là: 1.725 triệu đồng.

2. Giao cho Chính phủ, trong quá trình thực hiện ngân sách Nhà nước, nghiên cứu và tùy điều kiện cụ thể mà áp dụng những kiến nghị của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội, và chú ý đến ý kiến của các đại biểu.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 26 tháng 4 năm 1962.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".