Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1972

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1972  (1972) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1972.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về dự toán ngân sách nhà nước năm 1972;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội và những ý kiến của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1972 với:

- Tổng số thu là năm nghìn một trăm bốn mươi hai triệu đồng (5.142.000.000đ,00).

- Tổng số chi là năm nghìn một trăm bốn mươi hai triệu đồng (5.142.000.000đ,00).

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".