Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế 2 năm 1966-1967 và kế hoạch Nhà nước năm 1966

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế 2 năm 1966-1967 và kế hoạch Nhà nước năm 1966  (1966) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 4 năm 1966.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và kế hoạch Nhà nước năm 1965, về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế trong hai năm 1966-1967 và kế hoạch Nhà nước năm 1966,

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và tham luận của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1- Nhất trí tán thành sự đánh giá của Chính phủ về việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) và kế hoạch Nhà nước năm 1965.

2- Thông qua phương hướng và nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế trong hai năm 1966-1967 và kế hoạch Nhà nước năm 1966 do Chính phủ trình trước Quốc hội.

3- Giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội căn cứ vào đề nghị của Chính phủ mà xét duyệt các chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước năm 1966.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, Chính phủ sẽ nghiên cứu và tuỳ tình hình cụ thể mà áp dụng những kiến nghị của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và của các đại biểu Quốc hội.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 22 tháng 4 năm 1966.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".