Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về tình hình thực hiện tổng dự toán nhà nước 1957 và về tổng dự toán nhà nước năm 1958

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về tình hình thực hiện tổng dự toán nhà nước 1957 và về tổng dự toán nhà nước năm 1958  (1958) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được thông qua ngày 29 tháng 4 năm 1958.

Sau khi nghe và thảo luận bản báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện tổng dự toán nhà nước năm 1957 và dự án tổng dự toán nhà nước năm 1958;

Sau khi nghe Tiểu ban Ngân sách thuyết trình và các vị đại biểu tham luận;

1. Thông qua bản báo cáo thu chi tài chính nhà nước đến ngày 31-12-1957 của Chính phủ, giao trách nhiệm cho Ban Thường trực Quốc hội xét tổng quyết toán nhà nước năm 1957 của Chính phủ và sẽ báo cáo với Quốc hội họp khóa sau.

2. Thông qua tổng dự toán nhà nước năm 1958 với tổng số dự thu là tám trăm tám mươi sáu nghìn, bảy trăm ba mươi tám triệu đồng (886.738 triệu đồng) với tổng số dự chi là tám trăm tám mươi sáu nghìn, bảy trăm ba mươi tám triệu đồng (886.738 triệu đồng)

3. Uỷ quyền cho Chính phủ có thể căn cứ vào nguyên tắc bảo đảm thăng bằng thu chi dự toán, điều chỉnh đúng lúc những khoản thu chi nào cần phải điều chỉnh, đề cao kỷ luật tài chính, cố gắng giảm bớt những khoản chi tiêu không cần thiết, cố gắng động viên những khả năng còn có thể động viên được cho dự toán nhà nước. Những khoản điều chỉnh này phải báo cáo cho Ban Thường trực Quốc hội biết.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 4 năm 1958.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".