Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1960

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1960  (năm 1961) 
của Quốc hội Việt Nam
Nghị quyết được thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1961.


Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1960;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và tham luận của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1960:

- Tổng số thu là một nghìn bốn trăm tám mươi triệu hai trăm ba mươi hai nghìn bốn trăm chín mươi năm đồng bốn hào sáu xu (1.480.232.495đ46).

- Tổng số chi là một nghìn bốn trăm bảy mươi triệu chín trăm mười chín nghìn bảy trăm hai mươi mốt đồng chín xu (1.470.919.721đ09).


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1961.


PD-icon.svg Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 100/2006/NĐ-CP, Điều 21, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật". Coat of arms of Vietnam.svg