Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1961

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1961  (1962) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 27 tháng 10 năm 1962.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1961.

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và các tham luận của đại biểu Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1961 với:

- Tổng số thu là một nghìn, năm trăm tám mươi ba triệu, ba trăm năm mươi hai nghìn, chín mươi bảy đồng, hai hào, chín xu (1.583.352.097 đ29);

- Tổng số chi là một nghìn, năm trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm ba mươi sáu đồng, bảy hào (1.563.589.836 đ70).


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1962.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".