Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới  (1965) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 10 tháng 4 năm 1965.

Căn cứ vào Điều 45, Điều 50 và Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Căn cứ vào yêu cầu của tình hình khẩn trương hiện nay,

Để cho hoạt động của Nhà nước thích ứng với nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu của nhân dân ta,

QUYẾT NGHỊ:

1- Giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội xét và quyết định việc triệu tập Quốc hội vào lúc thuận tiện trong trường hợp Quốc hội không thể họp theo thường lệ.

2- Giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội sử dụng, trong thời gian giữa hai kỳ họp của Quốc hội, những quyền hạn sau đây:

- Quyết định kế hoạch kinh tế Nhà nước; xét duyệt và phê chuẩn dự toán và quyết toán ngân sách của Nhà nước;

- Ấn định các thứ thuế;

- Phê chuẩn việc phân vạch địa giới các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương.

3- Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội phê chuẩn những nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về các vấn đề ghi ở trên, trong kỳ họp gấn nhất của Quốc hội.

4- Những quy định trên đây được áp dụng cho đến khi có nghị quyết mới của Quốc hội.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 10 tháng 4 năm 1965.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".