Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề hiệp định đình chiến

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề hiệp định đình chiến  (1955) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 24 tháng 3 năm 1955.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ,

Sau khi nghe báo cáo thứ nhất của Tiểu ban Ngoại giao và Hiệp định đình chiến và các đại biểu Quốc hội tham luận,

1. Quốc hội nhiệt liệt hoan hô Hồ Chủ tịch, và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã lãnh đạo toàn dân kháng chiến thắng lợi, lập lại hòa bình trên toàn đất nước Việt Nam.

2. Quốc hội tỏ rõ ý chí của toàn dân kiên quyết thi hành triệt để hiệp định Giơnevơ, ủng hộ đường lối thi hành đúng đắn hiệp định Giơnevơ.

3. Quốc hội tỏ lòng căm phẫn và tố cáo trước nhân dân thế giới những tội ác của đế quốc Mỹ, phái thực dân Pháp phản hiệp định và bọn Ngô Đình Diệm phá hoại việc thi hành Hiệp định Giơnevơ, uy hiếp hòa bình ở Đông Dương, ở Đông Nam Á và thế giới.

4. Quốc hội kêu gọi toàn dân từ Bắc đến Nam đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi xung quanh Hồ Chủ tịch, kiên quyết phấn đấu cho hòa bình và thống nhất.


Nghị quyết này được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 24 tháng 3 năm 1955.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".