Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề quốc phòng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề quốc phòng  (1955) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 3 năm 1955.

1- Quốc hội tuyên dương công trạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu anh dũng và chiến thắng oanh liệt trong cuộc kháng chiến trường kỳ, đã làm tròn nhiệm vụ đối với Tổ quốc và nhân dân, đã xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân Việt Nam.

2- Quốc hội thông qua chính sách "Củng cố quốc phòng, củng cố quân đội" do Chính phủ đề ra.

3- Kêu gọi toàn dân nhận rõ âm mưu địch, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý chí phấn đấu, và hết sức ủng hộ chính sách "Củng cố quốc phòng, củng cố quân đội" của Chính phủ.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 26 tháng 3 năm 1955.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".