Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề tài chính ngân sách

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề tài chính ngân sách  (1957) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 21 tháng 1 năm 1957.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà họp khóa thứ 6;

Sau khi nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về vấn đề tài chính ngân sách;

QUYẾT NGHỊ:

1. Quốc hội xác nhận đường lối chính sách tài chính của Chính phủ do Quốc hội đã thông qua trong khóa họp thứ 5 là đúng.

Thu và chi ngân sách 1956 đã được thăng bằng, do sự cố gắng của nhân dân và cán bộ ta và do sự giúp đỡ của các nước anh em.

Chính sách thuế khóa của ta căn bản là đúng nhưng trong việc chấp hành chính sách, đã có một số khuyết điểm ảnh hưởng không tốt đến sản xuất, đến đời sống của một số đồng bào, đồng thời còn để tình trạng thất thu.

Số thu về xí nghiệp quốc doanh đã tăng nhiều, nhưng các xí nghiệp quốc doanh còn chưa chú ý đúng mức đến nhiệm vụ tài chính.

Các tỷ lệ phân phối ngân sách là hợp lý, hợp với đường lối chính sách kiến thiết miền Bắc, giữ vững hòa bình, nhưng việc phân phối và sử dụng vốn kiến thiết cơ bản chưa thật quán triệt phương châm chú trọng sản xuất hàng tiêu dùng cho nhân dân.

Quản lý tài vụ xí nghiệp và tài vụ kiến thiết cơ bản chưa được chặt chẽ, giám đốc tài chính còn lỏng lẻo, tình trạng lãng phí, tham ô, nhất là lãng phí còn nghiêm trọng.

Số người trong biên chế bộ máy Nhà nước còn quá nhiều.

2. Quốc hội tán thành phương châm nhiệm vụ tài chính 1957 của Chính phủ.

Trên cơ sở những thuận lợi căn bản của ta, những thành tích và kinh nghiệm của 1956, cần tiếp tục bảo đảm giữ vững thăng bằng thu và chi ngân sách, bảo đảm tích lũy hợp lý để mở rộng kiến thiết, hoàn thành khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng, nâng cao dần dần mức sống của nhân dân.

Cần ra sức tăng thu đồng thời đảm bảo thu đúng chính sách.

Cần cải tiến công tác thu về xí nghiệp quốc doanh.

Cần triệt để tiết kiệm, đặt biệt chú trọng:

- Chấn chỉnh biên chế có kế hoạch để giảm bớt số người thoát ly sản xuất;

- Cải tiến việc quản lý cấp phát kiến thiết cơ bản và việc quản lý tài vụ xí nghiệp, thực hiện quản lý kinh doanh theo chế độ hạch toán kinh tế;

- Tăng cường giám đốc và kiểm tra tài chính, đẩy mạnh chống lãng phí, tham ô.

Cần tăng cường quản lý tiền mặt, tiền hàng việc giám đốc bằng tiền các hoạt động kinh tế quốc dân.

3. Quốc hội nhận định rằng nhiệm vụ tài chính 1957 còn khó khăn nhiều, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính 1957, cần ra sức phát huy tinh thần tự lực cánh sinh của nhân dân ta để khôi phục và phát triển kinh tế nước nhà, cần động viên toàn thể nhân dân, tất cả các cán bộ và công nhân viên phát huy truyền thống cần cù, giản dị, nỗ lực sản xuất, tăng năng suất, giảm giá thành, ra sức tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, bảo vệ tài sản của Nhà nước, và cần động viên, giáo dục các tầng lớp nhân dân làm đầy đủ nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước theo đúng chính sách.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".