Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề tuyển cử bổ sung 1957

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề tuyển cử bổ sung 1957  (1957) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 19 tháng 9 năm 1957.

Sau khi nghe Ban thường trực Quốc hội báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của khoá họp Quốc hội lần thứ 6 về vấn đề tuyển cử bổ sung,

Sau khi xét những lý do đã nếu ra trong bản báo cáo của Ban thường trực Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Chấp nhận đề nghị của Ban Thường trực Quốc hội hoãn cuộc tuyển cử bổ sung nói trong Nghị quyết của Quốc hội (khoá họp thứ 6) đến sau năm 1957.

Giao cho Ban Thường trực Quốc hội cùng với Chính phủ nghiên cứu và quyết định thời gian cụ thể tiến hành cuộc tuyển cử bổ sung nói trên.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 19 tháng 9 năm 1957.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".