Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề tuyển cử bổ sung 1958

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề tuyển cử bổ sung 1958  (1958) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 4 năm 1958.

Sau khi nghe Ban thường trực Quốc hội báo cáo;

QUYẾT NGHỊ:

Việc tuyển cử bổ sung theo như Nghị quyết của Quốc hội khoá họp thứ VI này tạm hoãn cho đến lực Hiến pháp sửa đổi được thông qua sẽ xét lại.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 4 năm 1958.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".