Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc thành lập Đoàn đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham gia Liên minh Quốc hội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc thành lập Đoàn đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham gia Liên minh Quốc hội  (1959) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được thông qua ngày 25 tháng 5 năm 1959.

Chúng tôi 231 đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp tại Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 1959,

Sau khi nghiên cứu Điều lệ và Quy tắc của Liên minh Quốc hội,

Nhận thấy rằng mục đích tôn chỉ của Liên minh Quốc hội có lợi cho việc tăng cường hợp tác hòa bình giữa các dân tộc, củng cố và phát triển các tổ chức dân chủ, điều đó phù hợp với đường lối chính trị của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,

Nhận thấy sự tham gia của mình vào Liên minh Quốc hội có thể góp phần vào việc thực hiện mục đích tôn chỉ của Liên minh Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Tán thành bản Điều lệ của Liên minh Quốc hội.

2. Thành lập Đoàn đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham gia Liên minh Quốc hội.

3. Cử Ban chấp hành của Đoàn gồm có:

Chủ tịch: Ông Hoàng Văn Hoan

Phó Chủ tịch: Ông Tôn Quang Phiệt
Ông Xuân Thủy
Ông Phạm Văn Bạch
Ông Dương Đức Hiền

Thư ký: Ông Trần Đình Tri

Uỷ viên: Bà Nguyễn Thị Thục Viên
Ông Trần Công Tường
Ông Nguyễn Thành Lê
Ông Nguyễn Minh Vỹ
Ông Đinh Gia Trinh
Ông Đặng Thai Mai
Ông Nguyễn Đức Quỳ
Ông Ngô Tử Hạ
Ông Nguyễn Đình Thi
Ông Y Wang

4. Giao cho Ban chấp hành làm những thủ tục cần thiết để gia nhập Liên minh Quốc hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".