Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội 1971

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội 1971  (1971) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 9 tháng 6 năm 1971.

Căn cứ vào Điều 56 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Sau khi nghe Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội khoá IV báo cáo về kết quả việc thẩm tra.

QUYẾT ĐỊNH:

Xác nhận tư cách đại biểu của 420 đại biểu Quốc hội trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 11 tháng 4 năm 1971. Theo biên bản tổng kết ngày 22 tháng 5 năm 1971 của Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá IV.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".