Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập Ủy ban hợp tác kinh tế, văn hóa với Lào và Campuchia và cử một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập Ủy ban hợp tác kinh tế, văn hóa với Lào và Campuchia và cử một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng  (1982) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 12 năm 1982.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt - Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn các Nghị quyết dưới đây của Hội đồng Nhà nước:

- Nghị quyết số 252 NQ/HĐNN7 ngày 30 tháng 11 năm 1982 về việc thành lập Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Campuchia;

- Nghị quyết số 253 NQ/HĐNN7 ngày 30 tháng 11 năm 1982 về việc cử đồng chí Đặng Thí giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Campuchia;

- Nghị quyết số 243 NQ/HĐNN7 ngày 30 tháng 10 năm 1982 về việc cử đồng chí Đỗ Quốc Sam giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1982.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".