Nghị quyết số 03 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 03 NQ/HĐNN7 về việc nâng bậc chuyên viên bậc 6 lên chuyên viên bậc 7  (1981) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 8 năm 1981.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Nghị định số 224 NĐ-CP ngày 19-11-1969 của Hội đồng Chính phủ về việc bổ sung thang lương chức vụ của chuyên viên;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01NQ/HĐNN7 ngày 06-7-1981 của Hội đồng Nhà nước về tổ chức Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1[sửa]

Đồng chí Nguyễn Văn Kiêm, chuyên viên bậc 6, nay được nâng lên chuyên viên bậc 7, lương chính 170 đồng/tháng kể từ ngày 01-9-1981.

Điều 2[sửa]

Đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước và đồng chí Nguyễn Văn Kiêm theo trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".