Nghị quyết số 1036 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nghị quyết số 1036 NQ/TVQH về việc phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 1969  (năm 1971) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam
Nghị quyết được ban hành ngày 19 tháng 1 năm 1971.


Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới,

Sau khi nghe Báo cáo của Chính phủ về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1969,

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1969 với:

- Tổng số thu là: bốn nghìn một trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm không tám nghìn, tám trăm bảy mươi tư đồng, một hào hai xu (4.124.308.874đ12).

- Tổng số chi là: bốn nghìn một trăm mười một triệu, tám trăm bốn mươi sáu nghìn, tám trăm chín mươi mốt đồng, ba hào hai xu (4.111.846.891đ32).


PD-icon.svg Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 100/2006/NĐ-CP, Điều 21, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật". Coat of arms of Vietnam.svg