Nghị quyết số 105 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội ngày 10 tháng 4 năm 1965 giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới,

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tổng quyết toán ngân sách của Nhà nước năm 1963,

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách của Nhà nước năm 1963 với:

- Tổng số thu là: Một nghìn tám trăm bốn mươi tám triệu tám trăm ba mươi nghìn sáu trăm tám mươi sáu đồng ba hào bốn xu (1.848.830.686đ34);

- Tổng số chi là: Một nghìn tám trăm mười chín triệu tám trăm sáu mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi sáu đồng tám hào chín xu (1.819.864.346đ89).

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".