Nghị quyết số 1067 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và căn cứ vào Điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ,

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm các thành viên sau đây của Hội đồng Chính phủ:

- Đồng chí Hoàng Anh giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương.

- Đồng chí Nghiêm Xuân Yêm Bộ trưởng, giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương.

- Đồng chí Nguyễn Văn Lộc Bộ trưởng, giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".