Nghị quyết số 1084 NQ/TVQH (1980)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 1084 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Điều 31 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm:

1. Đồng chí Nguyễn Quang Tạo giữ chức vụ Đại sức đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa ấn Độ, kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Bănglađét, thay đồng chí Nguyễn Văn Sinh về nước nhận công tác khác; kiêm nhiệm thêm chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

2. Đồng chí Nguyễn Tiến giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Nhật Bản, thay đồng chí Nguyễn Giáp về nước nhận công tác khác.

3. Đồng chí Phan Văn Kim giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Đức, thay đồng chí Hoàng Tú về nước nhận công tác khác.

4. Đồng chí Trương Quang Ngô giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan, thay đồng chí Nguyễn Ngọc Uyển về nước nhận công tác khác.

5. Đồng chí Tân Phong giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Rumani, thay đồng chí Trần Thuẫn về nước nhận công tác khác.

6. Đồng chí Hoàng Mạnh Tú giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Nam Tư, thay đồng chí Nguyễn Thanh Hà đã về nước, kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Hy Lạp.

7. Đồng chí Trần Mỹ, thôi giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Inđônêxia, chuyển sang giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Thống nhất Tandania, kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Dămbia và nước Cộng hòa Burunđi, thay đồng chí Đỗ Hằng về nước nhận công tác khác.

8. Đồng chí Trịnh Xuân Lãng giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Inđônêxia, thay đồng chí Trần Mỹ.

9. Đồng chí Trần Viết Dung giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yêmen, thay đồng chí Lê Quang Khải về nước nhận công tác khác.

10. Đồng chí Nguyễn Tuấn Liêu giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Liên bang Đức, kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ và nước Cộng hòa áo, thay đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm về nước nhận công tác khác.

11. Đồng chí Đoàn Văn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Mađagátxca, nay kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Xâysen.

12. Đồng chí Nguyễn Hữu Ngô, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Cuba, nay kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Nicaragoa.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".