Nghị quyết số 1137 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm các đồng chí có tên dưới đây giữ chức vụ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

a) Thẩm phán chính thức:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thùy.

b) Thẩm phán dự khuyết:

1. Đồng chí Phan Đăng Hanh;

2. Đồng chí Chu Văn Gia;

3. Đồng chí Nguyễn An Nhuế;

4. Đồng chí Võ Ngọc Thịnh;

5. Đồng chí Nguyễn Quang;

6. Đồng chí Nguyễn Quang Minh.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".