Nghị quyết số 138 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 138 NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn quyết định về tổ chức bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tổng biên chế năm 1982 của ngành Kiểm sát nhân dân  (1982) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 17 tháng 2 năm 1982.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều 25 và Điều 28 của Luật tổ chứcViện kiểm sát nhân dân;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.[sửa]

Phê chuẩn Quyết định số 158/QĐ-V9 ngày 23 tháng 10 năm 1981 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tổng biên chế năm 1982 của ngành Kiểm sát nhân dân.

Điều 2.[sửa]

Đưa chỉ tiêu đào tạo cán bộ, hạn mức kinh phí, tiền lương, kế hoạch vật tư xây dựng cơ bản và các nhu cầu khác phục vụ hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân vào chỉ tiêu thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thống nhất quản lý.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".