Nghị quyết số 165 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 3 và 4 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN:

1. Tách Bộ Giáo dục hiện nay thành hai Bộ:

- Bộ Giáo dục,

- Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

2. Tách Uỷ ban Khoa học Nhà nước hiện nay thành hai cơ quan:

- Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,

- Viện Khoa học Xã hội.

3. Thành lập một cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ lấy tên là "Tổng cục Thông tin".

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".