Nghị quyết số 181 NQ/TVQH (1965)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 181 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội ngày 10 tháng 4 năm 1965 giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới,

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thu chi ngân sách nhà nước trong 9 tháng đầu năm 1965 và dự án ngân sách nhà nước năm 1965,

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông qua ngân sách nhà nước năm 1965 với:

- Tổng số thu là: Hai nghìn ba trăm bảy mươi triệu đồng (2.370.000.000 đồng),

- Tổng số chi là: Hai nghìn năm trăm sáu mươi triệu đồng (2.560.000.000 đồng),

Chi vượt thu một trăm chín mươi triệu đồng (190.000.000 đồng).

2. Chuẩn y đề nghị của Chính phủ cho phép Ngân hàng ứng cho ngân sách nhà nước số tiền cần thiết để cân đối thu chi ngân sách năm 1965.

3. Giao cho Chính phủ, trong quá trình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1965, nghiên cứu và tùy điều kiện cụ thể mà áp dụng những kiến nghị của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội và chú ý đến những ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".