Nghị quyết số 21 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 21 NQ/TVQH về phê chuẩn việc thành lập Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Hội đồng Chính phủ  (1976) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 14 tháng 10 năm 1976.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp 1959 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và căn cứ vào Điều 3, Điều 4 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ,

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn việc thành lập Tổng Cục Khí tượng - Thủy văn trực thuộc Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Nha khí tượng trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Cục Thủy văn thuộc Bộ Thủy lợi.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".