Bước tới nội dung

Nghị quyết số 231 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết số 231 NQ/HĐNN7 về việc nâng bậc chuyên viên bậc 7 lên chuyên viên bậc 8  (1982) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 8 năm 1982.

TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị quyết số 01NQ/HĐNN7 ngày 06-7-1981 của Hội đồng Nhà nước về tổ chức, nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Đồng chí Nguyễn Thế Cung chuyên viên bậc 7 thuộc Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, được nâng lên chuyên viên bậc 8 (lương chính 180 đồng/tháng) kể từ ngày 01-7-1982.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".