Nghị quyết số 235 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 235 NQ/HĐNN7 về tiến hành việc thành lập Ủy ban bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khóa VII  (1982) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 17 tháng 9 năm 1982.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào các điều 57, 58 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, ngày 18 tháng 12 năm 1980;

Căn cứ Quyết định của Hội đồng Nhà nước ngày 17-6-1982 về việc tiến hành bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khóa VII ở một số đơn vị bầu cử để thay thế các đại biểu đã từ trần;

QUYẾT NGHỊ:

Thành lập Ủy ban bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, gồm các đồng chí có tên sau đây, để phụ trách tổ chức việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khóa VII, theo nhiệm vụ và quyền hạn quy định ở Điều 62 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội:

1. Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước, làm Chủ tịch.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên.

3. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Ủy viên.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

5. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, Ủy viên thường trực.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".