Nghị quyết số 238 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 238 NQ/HĐNN7 về việc chỉ định một số kiểm sát viên làm Ủy viên Ủy ban kiểm sát thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao  (1982) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 9 năm 1982.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 22 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Quyết định số 200/V9-VKS ngày 18-9-1982 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chỉ định 7 đồng chí Kiểm sát viên làm Ủy viên Ủy ban kiểm sát thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".