Nghị quyết số 23 NQ/TVQH (1976)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 23 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp 1959 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội,

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

1. Bổ nhiệm các đồng chí có tên sau đây làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

- Phạm Hưng

- Phùng Hiền Thiết

- Nguyễn Thị Chơn

- Nguyễn Sanh Châu

2. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng làm Thẩm phán dự khuyết Tòa án nhân dân tối cao.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".