Nghị quyết số 240 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 240 NQ/HĐNN7 về việc tiến hành việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khóa VII tỉnh Sơn La  (1982) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 7 tháng 10 năm 1982.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào các điều 57, 58 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, ngày 18-12-1980;

Căn cứ Quyết định ngày 17-6-1982 của Hội đồng Nhà nước về việc tiến hành bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khóa VII ở một số đơn vị bầu cử để thay thế các đại biểu đã từ trần;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1[sửa]

Tiến hành việc bầu bổ sung một đại biểu Quốc hội khóa VII ở tỉnh Sơn La vào ngày Chủ nhật 21-11-1982.

Điều 2[sửa]

Việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội tiến hành theo quy định ở các Điều 58, 59, 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

Điều 3[sửa]

Quyết nghị này thay thế phần 2, Điều 1 Quyết nghị của Hội đồng Nhà nước số 236NQ/HĐNN7, ngày 18-9-1982.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".