Nghị quyết số 242 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 242 NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  (1982) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1982.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 42 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

Cử các đồng chí sau đây làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

1. Trịnh Hồng Dương, Phó tiến sĩ luật hình sự,

2. Hoàng Trọng Anh, chuyên viên Tòa hình sự,

3. Nguyễn Văn Phẩm, Phó trưởng phòng tiếp dân và nhận đơn khiếu tố,

4. Nguyễn Trung Cang, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An,

5. Huỳnh Mạo, Trưởng phòng hành chính nghiệp vụ Tòa phúc thẩm.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".