Nghị quyết số 245 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Chương II của Luật tổ chức Quốc hội nói về Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Tổng thư ký Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1[sửa]

Trong thời gian giữa hai phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, khi cần giải quyết những vấn đề đột xuất và cấp bách thuộc quyền hạn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội mà không triệu tập Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngay được thì Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể theo đề nghị của Tổng thư ký Uỷ ban thường vụ Quốc hội, quyết định lấy ý kiến tại nhà của các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Điều 2[sửa]

Cách thức lấy ý kiến tại nhà như sau:

1- Tổng thư ký Uỷ ban thường vụ Quốc hội gửi đến các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội tờ trình về nội dung vấn đề cần lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và những tài liệu cần thiết khác.

2- Các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội ghi ý kiến của mình vào tờ trình, ký tên và gửi lại Tổng thư ký.

3- Tổng thư ký tập hợp các ý kiến. Nếu đa số thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội tán thành, thì Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội ký nghị quyết.

Điều 3[sửa]

Trong phiên họp gần nhất của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký báo cáo với Uỷ ban thường vụ Quốc hội kết quả việc lấy ý kiến tại nhà đã được tiến hành.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".