Nghị quyết số 248 NQ/TVQH (1964)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 248 NQ/TVQH.
Nghị quyết số 248 NQ/TVQH về việc hoãn cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hòa Bình và Hội đồng Nhân dân các thị xã, xã, thị trấn thuộc các tỉnh Hòa Bình và Lào Cai  (1964) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 23 tháng 3 năm 1964.

Căn cứ vào Điều 81 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

Căn cứ vào Điều 34 của Pháp lệnh quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp;

Để việc bầu cử các Hội đồng nhân dân cùng một nhiệm kỳ được tiến hành thống nhất vào một thời gian chung cho các địa phương, cho đỡ ảnh hưởng đến thời giờ sản xuất của nhân dân, và thuận tiện cho công tác của Nhà nước, theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Hoãn cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân của các địa phương sau đây, đến ngày 30 tháng 4 năm 1965:

- Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội,

- Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng,

- Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình,

- Hội đồng nhân dân các thị xã, các xã, các thị trấn thuộc hai tỉnh Hòa Bình và Lào Cai.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".