Nghị quyết số 254 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 254 NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao  (1982) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 30 tháng 11 năm 1982.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 5 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

QUYẾT NGHỊ:

Cử các đồng chí có tên sau đây, giữ chức vụ Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

1. Vũ Quang Chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kiểm sát.

2. Nguyễn Đức Lương, nguyên quyền Hiệu trưởng Trường Trung cấp kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nguyễn Huy Thuân, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng kiểm sát Hà Nội.

4. Lê Minh, Phó Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

5. Đàm Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát chung.

6. Đặng Hượt, Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp.

7. Nguyễn Minh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học công tác kiểm sát.

8. Trần Phong Thanh, Kiểm sát viên trung cấp.

9. Nguyễn Văn Kiểm, Kiểm sát viên trung cấp.

10. Trần Tiến Hưng, Kiểm sát viên trung cấp.

11. Khuất Văn Hiến, Kiểm sát viên trung cấp.

12. Dương Duy Hưng, Kiểm sát viên trung cấp.

13. Trần Chí Thiện, Chuyên viên 1.

14. Phạm Đức Tuyên, Chuyên viên 1.

15. Trần Đình Biển, Chuyên viên 1.

16. Nguyễn Tắc, Chuyên viên 1.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".