Nghị quyết số 315 NQ/TVQH (1978)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 315 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

1- Phê chuẩn việc nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế.

2- Phê chuẩn Điều lệ của Hội đồng tương trợ kinh tế được thông qua ngày 14 tháng 12 năm 1959 và được sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 1974.

3- Phê chuẩn Công uớc về thẩm quyền, quyền ưu đãi và miễn trừ của Hội đồng tương trợ kinh tế được thông qua ngày 14 tháng 12 năm 1959 và được sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 1974.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".