Nghị quyết số 323 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 31 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm:

1. Đồng chí Phạm Bảng giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Vương quốc Thụy Điển, kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Vương quốc Na Uy, Vương quốc Đan Mạch và nước Cộng hòa Phần Lan, thay đồng chí Nguyễn Hữu Ngô về nước nhận công tác khác;

2. Đồng chí Nguyễn Huy Thu giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa Ảrập Ai Cập, kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa dân chủ Xuđăng, Cộng hòa Ảrập Yêmen và Cộng hòa Nhân dân Nam Yêmen thay đồng chí Trần Văn Sớ về nước nhận công tác khác;

3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa Nhân dân Hunggari, kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa Áo, thay đồng chí Hoàng Cương về nước nhận công tác khác;

4. Đồng chí Nguyễn Hòa giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa Inđônêxia, thay đồng chí Phạm Bình về nước nhận công tác khác;

5. Đồng chí Ngô Thuyền, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nay kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa Hồi giáo Pakíxtan;

6. Đồng chí Chu Văn Biên, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa Ấn Độ, nay kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa nhân dân Bănglađét;

7. Đồng chí Dương Thiết Sơn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa thống nhất Tandania, kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa Dân chủ Xômali và nước Cộng hòa Dămbia, nay kiêm nhiệm thêm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa Mangátsơ;

8. Đồng chí Văn Bá Kiếm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa Angiêri Dân chủ và Nhân dân, kiêm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa Xênêgan, nay kiêm nhiệm thêm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại nước Cộng hòa thống nhất Camơrun và nước Cộng hòa Ghinê Xích đạo.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".