Nghị quyết số 340 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 29 của Luật tổ chức Quốc hội,

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

- Đồng chí Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị thôi kiêm chức Chủ nhiệm Văn phòng Công nghiệp Phủ Thủ tướng để kiêm chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng;

- Đồng chí Trần Danh Tuyên thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội để giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Công nghiệp Phủ Thủ tướng;

- Đồng chí Nguyễn Văn Trân thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng để nhận nhiệm vụ khác.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".