Nghị quyết số 365 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội;

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch nhà nước năm 1973;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí tán thành sự đánh giá của Chính phủ về tình hình kinh tế ở miền Bắc nước ta hiện nay.

2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phục hồi và phát triển nền kinh tế quốc dân trong năm 1973 do Chính phủ trình trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".