Nghị quyết số 377 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 23 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân,

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm các đồng chí có tên sau đây giữ chức Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

1. Huỳnh Lắm, hiện là Uỷ viên Uỷ ban Kiểm sát kiêm Vụ trưởng Vụ kiểm sát Điều tra hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

2. Nguyễn Quốc Hồng, hiện là Uỷ viên Uỷ ban kiểm sát kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".