Nghị quyết số 391 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

Xét sai lầm nghiêm trọng về chính trị của ông Ung Văn Khiêm trong thời gian giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của ông Nguyễn Văn Vịnh trong thời gian giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Thống nhất của Chính phủ;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

1. Cách chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Ung Văn Khiêm.

2. Cách chức Chủ nhiệm Uỷ ban Thống nhất của Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Vịnh.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".