Nghị quyết số 392 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về Nghị quyết không đúng của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây phục hồi chức vụ cho đồng chí Nguyễn Lễ và đồng chí Nguyễn Khắc Canh;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

1. Bãi bỏ Nghị quyết ngày 25 tháng 01 năm 1973 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tây phục hồi chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh cho đồng chí Nguyễn Lễ và chức vụ Uỷ viên Uỷ ban hành chính tỉnh cho đồng chí Nguyễn Khắc Canh.

2. Hội đồng Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính tỉnh Hà Tây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".