Nghị quyết số 436 NQ/TVQH (1974)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 436 NQ/TVQH.
Nghị quyết số 436 NQ/TVQH về việc bổ nhiệm hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân tối cao  (1974) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 3 năm 1974.

Căn cứ vào Điều 99 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 16 của Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao và của Tòa án nhân dân địa phương;

Căn cứ vào sự giới thiệu của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Cử các đồng chí có tên sau đây làm Hội thẩm nhân dân chính thức và Hội thẩm nhân dân dự khuyết, tham gia phiên tòa sơ thẩm, chung thẩm của Tòa án nhân dân tối cao:

Hội thẩm nhân dân chính thức:

- Đồng chí Nguyễn Cảnh, chuyên viên bậc 4, công tác tại Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam.

Hội thẩm nhân dân dự khuyết:

- Đồng chí Nguyễn Bá Học, chuyên viên bậc 2, công tác tại Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Đồng chí Nguyễn Văn Tỵ, Phó Ban Khiếu tố Tổng Công đoàn Việt Nam.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".